شرایط استفاده از دوره های آموزشی

۱- دوره های آموزشی تسنا بصورت غیرحضوری بوده و از طریق ارائه فیلم های آموزشی و دانلودی ارائه می شود.

۲- کاربر با شرکت در دوره های آموزشی، جلسات جدید همان دوره آموزشی را بدون پرداخت هزینه اضافی، بصورت رایگان دریافت خواهد نمود.

۳-شرکت کنندگان در دوره های آموزشی از پشتیبانی این دوره نیز بهره مند خواهند شد.