آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مـازنــدران ۱۳۹۸

دانشگاه علوم پزشکی مـازنــدران، درنظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۹۹۳۰/۲۰۹/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ و شماره ۱۵۷۹/۲۰۹/د مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوعه جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در واحدهای تحت پوشش در مشاغل ذیل به تعداد ۲۵۱ نفر از افراد واجد شرایط را برابر مفاد آگهی مذکور به صورت قراردادی از طریق برگزاری امتحان کتبی(عمومی و تخصصی) و انجام مصاحبه برای تمامی مشاغل به استثناء پزشک متخصص و منشی بخش برابر شرایط و ضوابط ذیل بکارگیری نماید.

جهت دانلود و مطالعه آگهی استخدام قراردادی کلیک نمایید

جهت ثبت نام کلیک نمایید

 

زمان ثبت نام: ۱۶ الی ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

 

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی

دانلود سوالات استخدامی تخصصی حسابداری

نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری دانشگاه علوم پزشکی

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی کارشناس امور اداری